Fernand Bohler
58, Schräinermeeschter a Pensioun, Habscht
Fernand Bohler
Pensionnéierte Schräinermeeschter bei der CFL
1. Schäffen

Mäin Numm ass Fernand Bohler, 59 Joer a wunnen zu Habscht. Pensionéierte Schräinermeeschter, bestuet, Papp vun 3 Kanner, a Grousspapp vun 2 Enkelkanner.

Am Gemengerot sinn ech vun 1993 un, am Schäfferot vun 2008 un.

Als Familljepapp si mir d`Problemer bewosst, déi eis jonk Famillen hunn fir d`Beruffsliewen an d`Familljeliewen ënnert een Hutt ze kréien.

Dowéinst hunn ech mech an de vergaangene Jore mat agesat, fir déi néideg Infrastrukturen ze schafen.

Well eis Gemeng och weiderhin wuesse wäert, duerch d’Fusioun mat der Gemeng Simmer, duerch Famillen déi bei eis wunne kommen, well ech mech och weiderhin dofir asetzen, dass d’Servicer an der Gemeng fir eis Bierger, d’Infrastrukture fir d’Kannerbetreiung, d’Schoulen an d’Infrastrukture fir eis Veräiner op engem Top Niveau gehale ginn.

An dat an allen Uertschafte vun der neier Gemeng Habscht.

Ech sinn nach ëmmer voll motivéiert weiderhin an engem dynameschen Team mat menger Erfahrung an der Gemengepolitik derzou bäizedroen, dass et och an Zukunft flott ass an der Gemeng Habscht ze liewen.

D`Familljeliewen ass mer wichteg, maachen och nach ëmmer e bësse Sport an eiser flotter Natur a liese gären.