Serge Hoffmann
51, Jurist beim Finanzministère, Habscht
Serge Hoffmann
Gepacst mam Viviane Frank

Buergermeeschter
Vizepräsident vum Gemengesyndikat SYVICOL
Member am CSV Nationalcomité

Zënter dem Joer 2000 sinn ech als Buergermeeschter aktiv an der Gemengepolitik. En oppent Ouer fir all Mënsch, seng Froen oder Suerge waren a si mer e wichtegt Uleies.

Ech schaffe gären an der Equipe. Zesummen hu mer an de leschte Joren ons Bescht gemaach, fir ons Gemeng e Stéck virun ze bréngen. An dat op eng éierlech an transparent Aart a Weis, ouni Tamtam, awer mat vill Engagement.

Als Landgemeng, mat nëmme wéineg Suen, hu mer haut Servicer an Infrastrukturen, fir déi mer ons mat Sécherheet net ze schumme brauchen. Ons finanziell Situatioun ass gutt, an erlaabt och an Zukunft déi néideg Investitiounen.

Ons Schoulen an Encadrements-Strukture fir Kanner si modern an hunn den néidege Sputt fir d’Zukunft.

Jugendhaus a Maison des Générations ënnerstëtzen dat soziaalt Liewen an d’Kontakter tëschent de Generatiounen.

Eng Wunnstruktur fir eeler Leit ass a Planung.

Mir sinn eng Gemeng mat aktiven an dynamesche Veräiner, déi op modern Infrastrukture kennen opbauen.

Mir hunn e gesond soziaalt a gesellschaftlecht Liewen an onsen Uertschaften, motivéiert Geschäftsleit an Déngschtleeschter.

Ons Gemeng ass mat der Zäit viru gaangen. Och an Zukunft muss si sech upassen an enger Gesellschaft, déi ëmmer méi schnell ännert.

D’Gemengepolitik steet virun neien Erausfuerderungen. Hei der nëmmen e puer:

– mir brauchen e gesonden an nohaltege Wuesstem. Ons Dierfer mussen hire ländleche Charakter behalen. D’Gemeng duerf net verbaut ginn. Ons wonnerbar Natur ass ee vun onse wichtegsten Atouten;

– d’Wunne muss bezuelbar bléiwen, besonnesch fir ons Jugend;

– mir brauchen, fir den Zesummenhalt vun onser Gesellschaft, eng gelieften Integratioun vun deene ville Bierger, déi nei bei ons gezu sinn;

– mir mussen dem zouhuelende Verkéier Meeschter ginn, am Intressi vun der Liewensqualitéit.

2018 gëtt d’Fusioun mat Simmer Realitéit. Dat ass eng Chance fir déi haut nach zwou Gemengen. Mir kënnen ons zesumme besser organiséieren, kréie mei finanziell Moyenen. Mir gi méi staark. Et ass un ons all matzehëllefen, dass dës Fusioun och um Terrain, ënnert de Leit, gelieft gëtt, dass mer méi no beienee wuessen.

Ech soen alle villmools Merci, déi ons Equipe bis elo ënnerstëtzt hunn. Déi ons encouragéiert hunn. Déi ons mat konstruktiver Kritik gehollef hunn.

Et wier mir eng Éier an eng Freed och an den nächste Jore kënne matzeschaffen.

Fir eng liewenswäert, dynamesch a biergerno Gemeng Habscht.