Tëschebilan 2021

Tëschebilan – Bilan intermédiaire 2021

Ons nei Gemeng ass entstanen den 1.1.2018, also viru 4 Joer, duerch d‘Fusioun vun de fréiere Gemengen Habscht a Simmer. Well mir d‘Majoritéit am Gemengerot stellen, si mir haaptverantwortlech wat an dëser Zäit an onser Gemeng geschafft gouf, dëst an Zesummenaarbecht mat de Kolleegen aus deenen anere Parteien.

Op de folgende Säiten présentéiere mir Ich den Tëschebilan vun dëse 4 Joer mat de wichtegste Projet‘en déi ofgeschloss oder an Ëmsetzung sinn. Aner Initiative sinn an der Planung.

Tëschebilan fichier pdf complet : Op de punkt-Habscht-2022-low