Virwuert

Léif Äischener an Habschter Leit,

D’CSV hat an de leschte Joren d’Chance hiren Deel kënne bäizedroen fir eng modern, lieweg a flott Gemeng.

Mir hunn haut Servicer an Infrastrukturen, fir déi mer ons mat Sécherheet net ze schumme brauchen. Ons finanziell Situatioun ass gutt an erlaabt och an Zukunft déi néideg Investitiounen.

Ons Schoulen an Encadrements-Strukture fir Kanner si modern an hunn den néidege Sputt fir d’Zukunft.

Jugendhaus a Maison des Générations ënnerstëtzen dat soziaalt Liewen an d’Kontakter teschend de Generatiounen. Eng Wunnstruktur fir eeler Leit ass a Planung.

Mir sinn eng Gemeng mat aktiven an dynamesche Veräiner, déi op modern Infrastrukture kënnen opbauen.

Mir hunn e gesond soziaalt a gesellschaft lecht Liewen an onsen Uertschaften, motivéiert Geschäftsleit an Déngschtleeschter.

Ons Gemeng ass mat der Zäit viru gaangen. Och an Zukunft muss si sech upassen an enger Gesellschaft, déi ëmmer méi séier ännert.

An dëser Broschür presentéiere mer Iech ons Virschléi fir d’Entwécklung vun onser Gemeng an den nächste Joren.

2018 gëtt och d’Fusioun mat Simmer Realitéit. Dat ass eng Chance fir ons nach aktuell zwou Gemengen. Mir kënnen ons besser organiséieren, kréie méi finanziell Moyenen. Et ass eng Erausfuerderung fir ons all, matzehëllefen, dass dës Fusioun och um Terrain, ënnert de Leit, gelieft gëtt.

Den neie Gemengerot wäert sech aus 15 Gemengeréit zesummesetzen, dovunner 11 Gewielten an der aktueller Gemeng Habscht, a 4 an der aktueller Gemeng Simmer.

Wann dat, wat mir an de leschte Jore gemaach hunn, respektiv ons Propose fir d’Zukunft, Är Zoustëmmung fannen, da wiere mir frou, wann Dir ons Lëscht den 8. Oktober géift ënnerstëtzen. Et wier ons eng Freed an eng Éier och an Zukunft dierfte matzeschaffen am neie Gemengerot.

Wéi bis elo: Éierlech an transparent. Ouni groussen Tamtam. Awer mat vill Engagement an der néideger Erfahrung.

Fir Uertschafte mat héijer Liewensqualitéit. Fir Dierfer wou et flott ass ze wunnen an ze schaffen. Fir eng modern, biergerno an effikass Gemeng.

Serge Hoffmann Buergermeeschter