Skip to content

CSV Memberen am Gemengerot vun 2023-

Serge HOFFMANN
Comité Section CSV: Membre

Bourgmestre

Carlo MOES
Comité Section CSV: Membre

Echevin
Chantal BOULANGER-HOFFMANN
Comité Section CSV: Membre

Echevin

Diane WELTER-KARGER
Comité Section CSV: Vize-Präsidentin

Member vum Gemengerot
Jimmy CARELLI
Comité Section CSV: Membre
Comité Circonscription CSV: Membre
Comité Section CSJ: Trésorier
Comité Circonscription CSJ: Vice-Président

Member vum Gemengerot

Nello ZIGRAND
Comité Section CSV: Membre

Member vum Gemengerot