Skip to content

Fir d’Walen vum 11. Juni 2023. Är  Kandidaten. Eis Equipe.

Serge HOFFMANN

56 Joer, Buergermeeschter, Jurist, Habscht

Serge HOFFMANN Serge HOFFMANN

Serge HOFFMANN

56 Joer, Buergermeeschter, Habscht

Gepacst

Jurist op der Finanzinspektioun

President vun der Schoulkommissioun

Vizepresident vum Gemengesyndicat Syvicol

Säit 2000 aktiv an der Gemengepolitik, als Buergermeeschter vun der aler Gemeng Habscht an zënter 2018 vun der fusionéierter Gemeng

Chantal BOULANGER-HOFFMANN

58 Joer, Schäffen, Hausfra, Äischen

Chantal BOULANGER-HOFFMANN

58 Joer, Schäffen, Hausfra, Äischen

Mamm vun 2 erwuessene Kanner

Am Gemengerot vun 2011 un, a säit 2018 am Schäfferot vun der neier Fusiounsgemeng Habscht

 

Jimmy CARELLI

30 Joer, Gemengeconseiller, Geschichtsprofesser, Habscht

Jimmy CARELLI

30 Joer, Gemengeconseiller zënter 2018, Geschichtsprofesser, Habscht

President vun der Jugendkommissioun

Member an der Kulturkommissioun

Member an der Schoulkommissioun

Patricia EWEN

34 Joer, Léierin, Simmer

Patricia EWEN

34 Joer, Léierin, Simmer

Presidentin a Sekretärin vun der Simmer Duerfmusek

Musikantin an der Simmer an der Äischener Musek

 

Conny KONEN

25 Joer, Student am leschte Joer fir Schoulmeeschter, Äischen

Conny KONEN

25 Joer, Student am leschte Joer fir Schoulmeeschter, Äischen

President vum Club des Jeunes Äischen

Komiteesmember a Musikant (Perkussioun) vun der Harmonie Äischen

Pol KONZ

28 Joer, Salarié bei Ponts et Chaussées, Äischen

Pol KONZ

28 Joer, Salarié bei Ponts et Chaussées, Äischen

13ème Lycée technique des Arts et Métiers – diplôme de technicien

Salarié bei Ponts et Chaussées (Service de l’Aéroport)

Sekretär vun der Jugendkommissioun

Aktive Member an dem CIS Gemeng Habscht (fréier Pompjeeën) an am CIS Stengefort

Stephan KRIER

30 Joer, Gemengenaarbechter, Habscht

Stephan KRIER

30 Joer, Gemengenaarbechter, Habscht

CATP Schräiner

Member an der Jugendkommissioun

Sekretär vun der Chancëgläichheetskommissioun

Aktive Member an dem CIS Gemeng Habscht (fréier Pompjeeën) an am CIS Stengefort

President vun der JOC Habscht

Sekretär vun der « Entente des sociétés Habscht »

Carlo MOES

61 Joer, Schäffen, pensionéierte Bréifdréier, Äischen

Carlo MOES

61 Joer, 1. Schäffen, Äischen

Zënter 2018 an der Gemengepolitik

Pensionéierte Bréifdréier

Member an der Bautekommissioun an an der Integratiounskommissioun

Gemengevertrieder am « Leader Westen »

Member am Klimateam vun der Gemeng

Astrid MOSEL-KNEIP

63 Joer, Schäffen, Salariée privée, Rued

Astrid MOSEL-KNEIP

63 Joer, Schäffen vun der Fusiounsgemeng zënter 2022, Rued

Witfra, 2 Kanner

BAC

Salariée privée

Déléguée permanente Cargolux a Personalvertrieder am Conseil d’administration Cargolux

Presidentin vun der Integratiounskommissioun

Gemengvertrieder am Sidor a Sicec

Member am Simmer Gesank

Diane WELTER-KARGER

48 Joer, Educatrice-instructeur, Habscht

Diane WELTER-KARGER

48 Joer, Educatrice-instructeur, Habscht

Bestuet, 1 Kand

Educatrice-instructeur bei der Ligue HMC

Responsabel vum Second Hand Shop op der Cap

Presidentin vun der Chancëgläichheetskommissioun

Vertriederin vun der Gemeng am « Office Social Régional » zu Stengefort

Nello ZGRAND

65 Joer, Gemengeconseiller, pensionéierte Sekretär vun der Militärmusek, Äischen

Nello ZGRAND

65 Joer, Gemengeconseiller zënter 2018, Äischen

Bestued, 2 Kanner

Pensionéierte Sekretär vun der Militärmusek

President vun der Kulturkommissioun a vun der Fusiounskommissioun

Vertrieder vun der Gemeng am Naturschutzsyndikat « Sicona Centre »

President vum « Syndicat d’Initiative Eischen »