Skip to content

Par arrêté ministériel du 6 mai 2024

  • Diane Welter-Karger a été nommée aux fonctions d’échevine de la commune de Habscht

Mir wënschen dem Diane alles Guddes a senger neier Missioun als Schäffin vun der Gemeng Habscht.

Dem Chantal e grousse Merci fir säin Asaz an déi exzellent Aarbecht iwwert déi lescht Joren am Schäfferot vun eiser Gemeng.

Beitrag deelen